Wedstrijdreglement: Maak kans op een promocode t.w.v. € 35

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Colruyt Group Academy (hierna CGA), een afdeling van Etn. Fr. Colruyt nv waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle, BTW BE 0400.378.485 (hierna ‘CGA’), en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen. Wedstrijd geldig voor deelnemers die het online evaluatieformulier hebben ingevuld, na hun verjaardagsfeestje, workshop, tasting of Tips & Talks.

2. De wedstrijd loopt maandelijks van de 1e dag van de maand tot en met de laatste dag van de maand 23u.

3. Na deelname aan een verjaardagsfeestje, workshop, tasting of tips & talk zal de inschrijver/ organisator een online evaluatieformulier ontvangen. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers na het invullen van het evaluatieformulier een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag in te vullen.

4. De 2 winnaars zijn diegene die aan het einde van de wedstrijd het juiste antwoord hebben gegeven of het kortst zitten bij het antwoord op de schiftingsvraag. In geval van ex-aequo wordt de winnaar aangeduid door middel van lottrekking. De winnaars zullen uiterlijk 2 weken na de wedstrijd verwittigd worden.

5. Er wordt slechts 1 deelname per gevolgde workshop aanvaard. Met betrekking tot het aantal geldige deelnames wordt geen rekening gehouden met onvolledige of foutieve antwoorden, noch met antwoorden die op een andere wijze worden verstuurd dan via het wedstrijdformulier

6. In deze wedstrijd is de prijs een promocode t.w.v. € 35, die gebruikt kan worden bij het reserveren van een workshop, tasting of tips & talks, vrij te kiezen uit het aanbod voor Volwassenen en het aanbod voor Baby, kids & teens. CGA behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de voornoemde selectie van artikelen te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 

7. Een medewerker van CGA  zal na afloop van de wedstrijd contact opnemen met de winnaars via het e-mail-adres dat werd opgegeven bij deelname. 

8. Het personeel van CGA mag niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten.

9. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden in hoofdstuk 2.

10. CGA behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.  

11. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt CGA  zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken. 

12. CGA is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden. 

13. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

14. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.


Hoofdstuk 2: Privacyverklaring

CGA behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden die niet tot de Colruyt Group behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien CGA  zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren.

Iedere deelnemer stemt ermee in, indien hij of zij de winnaar is, dat zijn/haar naam mag gepubliceerd worden.

De gegevens worden verwijderd meteen nadat de wedstrijd afgelopen is.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van CGA  ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: privacy@colruytgroup.com(link sends e-mail) maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.